3.- Guió expossició

3.- GUIÓ. CS. EXPOSICIÓ PÚBLICA. Nom Alumne