6.- Normat. Efic. Energètica
6.1.- Reglam. Eficiència Energètica Inst. Enllumenat EXT

6.2.- Instrucció Tècnica Comple. Nivells d'il·luminació